Nieruchomości

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i profesjonalną obsługę prawną w każdym aspekcie związanym z prawem nieruchomości.
 

Prawo nieruchomości

 • Zapewniamy naszym Klientom wszechstronną pomoc przy dokonywaniu transakcji kupna, sprzedaży, czy innej formy obciążania nieruchomości,  nadto opracowujemy i opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych we wskazanych wyżej sytuacjach.

 

 • Specjalizujemy się w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów najmu budynków i lokali mieszkalnych lub usługowych, umów dzierżawy nieruchomości, umów w sprawie ustanawiania i znoszenia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości (m.in. użytkowanie,  wszelkie postaci służebności, droga konieczna), czy też umów związanych z oddawaniem gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste.

 

 • Przeprowadzamy analizy i badania stanu prawnego nieruchomości obejmujące m.in. stan prawny w księdze wieczystej, obciążenia podatkowe, roszczenia reprywatyzacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, itp.), doradzamy w zakresie jak najefektywniejszego prowadzenia gospodarki nieruchomościami oraz wszelkich sprawach podatkowych związanych z nieruchomościami oraz ich obrotem.

 

 • Zapewniamy profesjonalne doradztwo i udział w negocjacjach i wszelkich transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami, jak też rzeczową pomoc w przedmiocie opiniowania, sporządzania i negocjowanie umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy przedwstępne, umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, umowy inwestycyjne, umowy o roboty budowlane, umowy pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy dotyczące ustanowienia hipoteki.

 

 • Zapewniamy kompleksową obsługę w ramach sądowych postępowań wieczystoksięgowych, przygotowując odpowiednie wnioski w zakresie zakładania, prowadzenia i likwidacji ksiąg wieczystych oraz inicjowania postępowań mających na celu dokonywanie wpisów odpowiednich praw lub roszczeń. Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w każdych przypadkach ustanawiania hipotek na nieruchomościach oraz postępowaniach z tym związanych, jak też w razie zaistnienia konieczności ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

 • Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych związanych z szeroko pojmowaną problematyką nieruchomości, reprezentując interesy Klientów m.in. w postępowaniach o zniesienie współwłasności nieruchomości wraz ze związanymi z tym roszczeniami w zakresie wzajemnych nakładów, spłat, względnie dopłat, o zasiedzenie nieruchomości, o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawianie i znoszenie obciążeń na nieruchomościach w postaci służebności (m.in. przejazdu, przechodu, przesyłu), czy użytkowania (przez osoby fizyczne lub rolnicze spółdzielnie produkcyjne), jak też w przedmiocie formułowania powództw windykacyjnych lub negatoryjnych (o wydanie nieruchomości, przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń) mających na celu ochronę własności nieruchomości oraz powództw posesoryjnych wobec posiadaczy nieruchomości, nie będących ich formalnymi właścicielami (m.in. przywrócenie posiadania). 

 

 • Świadczymy profesjonalną obsługę w zakresie reprywatyzacji i rewindykacji mienia, prowadzimy postępowania związane z uwłaszczeniem nieruchomości rolnych oraz wywłaszczeniem nieruchomości, względnie ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości oraz dochodzimy roszczeń odszkodowawczych z tym związanych. Oferujemy również kompleksową pomoc w przedmiocie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie procedury i warunków wykupu nieruchomości komunalnych od gminy lub Skarbu Państwa.

 

 • Nasza Kancelaria zapewnia szczegółowe i rzetelne analizowanie, opiniowanie i negocjowanie umów z deweloperami oraz reprezentuje interesy Klienta w sporze z nimi. 

 

 • Reprezentujemy interesy właścicieli nieruchomości, właścicieli wyodrębnionych lokali, wspólnot mieszkaniowych, prowadząc jednocześnie doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

 • Zapewniamy rzeczową i merytoryczną pomoc zarówno osobom wynajmującym lokale, jak i ich najemcom, dbając o ochronę ich interesów w kwestii właściwego korzystania z przedmiotu najmu, w kwestii prawidłowości wypowiedzeń, dochodzenia odszkodowań za bezumowne korzystanie z rzeczy, uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego, czy też reprezentowania Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości (eksmisje).

 

 • Kancelaria w ramach wykonywanych usług i świadczonej pomocy prawnej w zakresie nieruchomości prowadzi stałą współpracę z notariuszami, pośrednikami i zarządcami nieruchomości, w sposób kompleksowy i całościowy prowadząc zlecone jej sprawy przez Klienta. 
 

Prawo budowlane

 
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną i realizację inwestycji budowlanych, podejmując w tym zakresie z największą starannością działania nakierunkowane na gromadzenie odpowiedniej dokumentacji, przygotowanie projektów umów i porozumień, sporządzanie i składanie wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych, czy też sprawowanie stałego nadzoru nad całym procesem inwestycyjnym, połączonym z reprezentowaniem interesów Klienta przed instytucjami cywilnymi i administracyjnymi.