Rodzina
spadki

Kancelaria Adwokacka zajmuję się kompleksową obsługą w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy zarówno o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym). Oferujemy również wszechstronną pomoc w sprawach dotyczących problematyki prawa spadkowego.
 

Prawo rodzinne

 • Prowadzimy sprawy o rozwód i separację, minimalizując negatywne skutki związane z ustaniem małżeństwa. Udzielamy Klientom pomocy związanej z postępowaniem w sprawie o powierzenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy związane z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem, stawiając na pierwszym miejscu dobro dziecka. Udzielamy również wszechstronnej pomocy w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę.
 • Prowadzimy fachowe doradztwo prawne oraz uczestniczymy w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zapewniając Państwu kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania.
 • Udzielamy skutecznej pomocy w zakresie procedury zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem.
 • Oferujemy pomoc w przeprowadzaniu procedury o pozbawienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, w tym również wszechstronną pomoc w zakresie obrony przed czynnościami wierzyciela zmierzającymi do zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków lub majątku osobistego jednego z małżonków.
 • Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie sporządzania umów majątkowych małżeńskich (zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w trakcie jego trwania). Zapewniamy Państwu również pomoc z zakresy procedury o ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków oraz w sprawach o podział majątku dorobkowego.
 • Zajmujemy się  postępowaniem w sprawie o ustalenie przez sąd sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków oraz sprawach związanych z eksmisją małżonka z mieszkania. Zapewniamy szeroką pomoc w postępowaniu o podział majątku wspólnego.
 • Kancelaria służy pomocą w formułowaniu powództw o ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jak również czynne uczestnictwo w toku procedury sądowej związanej z w.w. powództwami.
 • Prowadzimy sprawy z zakresu opieki i kurateli jak również spawy o ubezwłasnowolnienie (zarówno częściowe jak i całkowite).
 • Prowadzimy wszechstronną pomoc związana z procedurą adopcyjną oraz procedurą związaną z rozwiązaniem stosunku przysposobienia, reprezentując interesy Klienta na każdym etapie postępowania sądowego.
 • Kancelaria udziela pomocy w sprawach alimentacyjnych (zarówno pomiędzy małżonkami jak i pomiędzy małżonkami i dziećmi) formułując w tym zakresie odpowiednie pisma i wnioski, dokładając należytej staranności w zakresie powierzonych spraw, tak aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest również prawo spadkowe. 

 • Udzielamy pomocy związanej z formułowaniem wniosków o zabezpieczeniem spadku oraz sporządzenie spisu inwentarza.
 • Kancelaria zapewnia szeroką pomoc w sprawach dotyczących uznania spadkobiercy za niegodnego oraz formułowania w tym zakresie odpowiednich wniosków i pism.
 • Oferujemy fachową pomoc prawną w sprawach z zakresu ustalania kręgu spadkobierców ustawowych oraz wysokości udziałów w spadku przysługującym osobom uprawnionym.
 • Pomagamy Klientom w sprawach związanych ze stwierdzeniem nieważności testamentu przygotowując w tym zakresie odpowiednie wnioski oraz dokonując szczegółowej analizy przedstawionego przez Klienta problemu.
 • Kancelaria prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz oferuje swoją pomoc podczas prowadzonych postępowań.
 • Zajmujemy się również sporządzaniem wniosków o dział spadku (gdy nie ma zgody pomiędzy spadkobiercami w kwestii działu spadku) jak również formułowaniem umów o dział spadku (w przypadku gdy pomiędzy spadkobiercami występuje zgoda co do podziału spadku).
 • Pomagamy naszym Klientom w sprawach o zachowek dogłębnie analizując przedstawiony problem oraz poszukując jego najkorzystniejszego rozwiązania; prowadzimy również sprawy związane w wydziedziczeniem.
 • Pomagamy naszym Klientom w sprawach związanych z uznaniem odrzucenia spadku za bezskuteczne, w przypadku gdy nastąpiło ono z pokrzywdzeniem wierzyciela.
 • Oferujemy pomoc związaną ze sporządzanie umów dotyczących spadku (umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, umowa zbycia spadku).

 

Zapewniamy naszych Klientów, że dzięki zaangażowaniu zespołu Kancelarii oraz profesjonalizmowi zdobytemu podczas wieloletniej praktyki w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego oferujemy pomoc doradczą, merytoryczną analizę przedstawionego problemu oraz reprezentację przed sądem (przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych) na najwyższym poziomie. Działamy zgodnie z Państwa oczekiwaniami, zapewniając naszym Klientom satysfakcję z udzielonej pomocy oraz wzajemnej współpracy.