Prawo
medyczne

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego, reprezentując zarówno interesy Zakłady Opieki Zdrowotnej, lekarzy, jak też dbając o ochronę praw i interesów pacjentów. 
 

Ochrona interesów lekarzy i pracowników służby zdrowia

  • Reprezentujemy interesy lekarzy w prowadzonych przeciwko nim postępowaniom dyscyplinarnym przed właściwymi sądami korporacyjnymi.
  • Specjalizujemy się w rozstrzyganiu wzajemnych roszczeń pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej a personelem medycznym
  • Zapewniamy profesjonalne i rzetelne doradztwo, jak też wykwalifikowaną reprezentację lekarzy w postępowaniach cywilnych związanych z dochodzeniem od nich roszczeń odszkodowawczych wynikających z charakteru wykonywania zawodu.

Ochrona praw pacjenta

  • Specjalizujemy się w prowadzeniu obrony w każdorazowych przypadkach pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności w związku z wykonywaniem przez niego zawodu, a w szczególności oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie w przypadku prowadzenia postępowań dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, wynikających zarówno z zabiegów leczniczych, jak teżkosmetycznych oraz w sprawach wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta.
  • Gwarantujemy pacjentom kompleksową ochronę ich praw i interesów poprzez pośrednictwo w sporach z zakładami opieki zdrowotnej, dochodzenie wszelakich roszczeń odszkodowawczych związanych z przebytym procesem leczenia, reprezentujemy pacjentów w przypadkach nabycia przez nich zakażeń w placówkach opieki medycznej oraz w razie wykonywania zabiegów medycznych bez wymaganej zgody pacjenta.
  • Pomagamy Klientom w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, zwrotem kosztów leczenia czy utraconych zarobków, jak też w sytuacji dochodzenia świadczeń wynikających z utraty (względnie zmniejszenia) zdolności do pracy zarobkowej. Reprezentujemy nadto interesy osób najbliższych w przypadku śmierci pacjenta, dochodząc w ich imieniu roszczeń odszkodowawczych, rent alimentacyjnych oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
  • Świadczymy pomoc również w przypadkach przymusowego poddawania osób leczeniu wynikającemu z występujących u nich zaburzeń psychicznych oraz uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Obsługa zakładów opieki zdrowotnej

  • Nasza Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia indywidualnej oraz grupowej praktyki lekarskiej, przygotowując i opiniując umowy cywilnoprawne w powyższym zakresie oraz związanym z szeroko rozumianą działalnością medyczną. Zapewniamy nadto pomoc prawną dla poszczególnych pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej, tj. pielęgniarek i położnych.
  • Dysponujemy szeroką ofertą również wobec podmiotów leczniczych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), świadcząc kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w przedmiocie tworzenia, rejestrowania, przekształcania, likwidowania i zarządzania tego typu placówkami, sporządzania statutów i regulaminów wewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w podmiotów, a odpowiadających obowiązującym przepisom prawa, przygotowywania i opiniowania wszelkiego typu umów związanych z prowadzoną działalnością medyczną oraz kontaktach z organami samorządu i nadzoru lekarskiego, jak też w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych i kontrolnych przez uprawnione organy oraz w sporach z indywidualnymi osobami.
  • Prowadzimy również szeroką pomoc prawną w zakresie prawa farmaceutycznego w zakresie obrotu wyrobami medycznymi, zasad ich dopuszczania na rynek oraz w przedmiocie sporządzania umów i kontraktów z tym związanych.