Prawo
autorskie

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie praw własności intelektualnej, praw autorskich i związanych z nimi tzw. praw pokrewnych. Posiadamy doświadczenie w stałej obsłudze twórców i wydawców. Szanujemy kreatywność i dorobek naszych Klientów, zabezpieczając ich interes prawny. 
 

Prawo autorskie

 • Oferujemy szeroką pomoc w zakresie ochrony uprawnień wynikających zarówno z autorskich praw osobistych związanych z przynależnością utworu do jego twórcy oraz z autorskich praw majątkowych związanych z uprawnieniami majątkowymi wynikającymi z autorstwa działa, prawem do jego rozporządzania i korzystania z niego.
 • W powyższym zakresie świadczymy kompleksową pomoc prawną i doradztwo w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów związanych z rozporządzaniem utworem i prawem korzystania z niego w postaci umów licencyjnych, umów przekazujących prawa do utworu, umów przenoszących prawa autorskie, umów o korzystanie (m.in. z fotografii, filmu, programu komputerowego, dzieła plastycznego, literackiego, naukowego, publicystycznego, muzycznego, czy też będącego wytworem rękodzielniczym).
 • W przypadku zaistnienia jakichkolwiek naruszeń określonego utworu będącego pod ochroną prawa autorskiego dochodzimy w imieniu Naszych Klientów odpowiednich roszczeń na drodze sądowej, reprezentując ich interesy w sprawach o ochronę dóbr osobistych związanych z autorskimi i majątkowymi prawami autorskimi (zaniechanie działań zagrażających prawom autorskim, usunięcie skutków dokonanego naruszenia, złożenie właściwego oświadczenia w środkach masowego przekazu, zadośćuczynienie pieniężne za dokonane naruszenie, czy też zapłata określonej kwoty na wskazany cel społeczny). Prowadzimy również działania przedsądowe, negocjacje i mediacje związane ze sposobem niwelacji naruszenia prawa autorskiego i jego skutków w sferze osobistej i majątkowej uprawnionego.
 • Rozwiązujemy problemy związane ze współwłasnością określonego prawa autorskiego, oferując w tym przedmiocie ochronę realizacji praw poszczególnych współwłaścicieli, jak też całości utworu, włączając w to dochodzenie wszelkich roszczeń i uprawnień na drodze sądowej.
 • Świadczymy szerokie doradztwo w zakresie opiniowania i wprowadzania określonego utworu na rynek praw autorskich, analizując każdą sprawę pod kątem możliwych kolizji z już istniejącymi na rynku i chronionymi prawem autorskim pozycjami. 
 • Gwarantujemy profesjonalną obsługę w przypadkach planów z nieodpłatnego korzystania z już rozpowszechnionego utworu pozostającego pod ochroną prawa autorskiego w ramach tzw. dozwolonego użytku chronionych utworów.
 • Prowadzimy szerokie doradztwo w zakresie praw pokrewnych związanych z prawami autorskimi (prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów lub wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do wydań naukowych i krytycznych), zapewniamy profesjonalną obsługę w sporządzaniu i negocjowaniu umów tworzących uprawnienia z tego tytułu oraz reprezentujemy interesy Naszych Klientów w sporach wynikających z praw pokrewnych.
 • Specjalizujemy się w sprawach związanych z szeroko pojętą ochroną wizerunku, jego rozpowszechnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych wynikających z naruszenia tego prawa.
 • Oferujemy pomoc Naszym Klientom w zakresie prowadzonych postępowań przed Komisją Prawa Autorskiego oraz ewentualnych postępowań sądowych wynikających z tego tytułu.
 • Prowadzimy sprawy związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych na płaszczyźnie prawno-karnej w przedmiocie przywłaszczenia autorstwa lub rozpowszechnienia bez zgody cudzego utworu, jego zwielokrotnienia lub utrwalania bez wymaganych uprawnień, czy też w zakresie obrotu tak wytworzonymi utworami.

Prawo własności intelektualnej 

 • Prowadzimy szeroką praktykę i doradztwo w zakresie prawa własności przemysłowej, zajmując się sprawami z zakresu wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, rejestrując i zatrzegając te znaki, sporządzając i opiniując wszelkiego typu umowy w tym zakresie oraz dochodząc w imieniu Naszych Klientów roszczeń wynikających z przysługujących im uprawnień z tego tytułu. 
 • Prowadzimy również wykwalifikowane doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów nakierunkowanych na działalność opartą na posiadaniu szeroko pojętej własności intelektualnej, względnie na korzystaniu z niej.  
 • W przypadku prowadzenia przez Państwa przedsiębiorstwa połączonego z działaniami podejmowanymi przez innych przedsiębiorców funkcjonujących na rynku lub osoby trzecie, a polegającymi na wprowadzaniu w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów bądź usług, fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem pochodzenia towarów lub usług, naruszaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, prowadzeniu nieuczciwej lub zakazanej reklamy, utrudnianiu dostępu do rynku, niedozwolonym naśladownictwem czy zachwalaniem towarów, podejmujemy w imieniu Państwa wszelkie kroki prawem przewidziane w celu likwidacji wszelakich czynów nieuczciwej konkurencji, ich skutków, jak też prowadzimy profesjonalną reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych inicjowanych na bazie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Prowadzimy również szerokie doradztwo w zakresie zgodności działań przedsiębiorcy w kontekście unormowań traktujących o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 

W budowie...

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie praw własności intelektualnej, praw autorskich i związanych z nimi tzw. praw pokrewnych. Posiadamy doświadczenie w stałej obsłudze twórców i wydawców. Szanujemy kreatywność i dorobek naszych Klientów, zabezpieczając ich interes prawny.

Prawo autorskie

Oferujemy szeroką pomoc w zakresie ochrony uprawnień wynikających zarówno z autorskich praw osobistych związanych z przynależnością utworu do jego twórcy oraz z autorskich praw majątkowych związanych z uprawnie niami majątkowymi wynikającymi z autorstwa działa, prawem do jego rozporządzania i korzystania z niego.

W powyższym zakresie świadczymy kompleksową pomoc prawną i doradztwo w zakresie sporządzania, opiniowa nia i negocjowania umów związanych z rozporządzaniem utworem i prawem korzystania z niego w postaci umów l icencyjnych, umów przekazujących prawa do utworu, umów przenoszących prawa autorskie, umów o korzystanie (m.in. z fotografii, filmu, programu komputerowego, dzieła plastycznego, literackiego, naukowego, publicystyczne go, muzycznego, czy też będącego wytworem rękodzielniczym).

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek naruszeń określonego utworu będącego pod ochroną prawa autor skiego dochodzimy w imieniu Naszych Klientów odpowiednich roszczeń na drodze sądowej, reprezentując ich interesy w sprawach o ochronę dóbr osobistych związanych z autorskimi i majątkowymi prawami autorskimi (zaniechanie działań zagrażających prawom autorskim, usunięcie skutków dokonanego naruszenia, złożenie właściwego oświadczenia w środkach masowego przekazu, zadośćuczynienie pieniężne za dokonane naruszenie, czy też zapłata określonej kwoty na wskazany cel społeczny). Prowadzimy również działania przedsądowe, negoc jacje i mediacje związane ze sposobem niwelacji naruszenia prawa autorskiego i jego skutków w sferze osobistej i majątkowej uprawnionego.

Rozwiązujemy problemy związane ze współwłasnością określonego prawa autorskiego, oferując w tym przedmiocie ochronę realizacji praw poszczególnych współwłaścicieli, jak też całości utworu, włączając w to dochodzenie wszelkich roszczeń i uprawnień na drodze sądowej.

Świadczymy szerokie doradztwo w zakresie opiniowania i wprowadzania określonego utworu na rynek praw autorskich, analizując każdą sprawę pod kątem możliwych kolizji z już istniejącymi na rynku i chronionymi prawem autorskim pozycjami.

Prawo własności przemysłowej

Prowadzimy szeroką praktykę i doradztwo w zakresie prawa własności przemysłowej, zajmując się sprawami z zakresu wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, rejestrując i zatrzegając te znaki, sporządzając i opiniując wszelkiego typu umowy w tym zakresie oraz dochodząc w imieniu Naszych Klientów roszczeń wynikających z przysługujących im uprawnień z tego tytułu.

Prowadzimy również wykwalifikowane doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów nakierun kowanych na działalność opartą na posiadaniu szeroko pojętej własności intelektualnej, względnie na korzystaniu z niej.

W przypadku prowadzenia przez Państwa przedsiębiorstwa połączonego z działaniami podejmowanymi przez innych przedsiębiorców funkcjonujących na rynku lub osoby trzecie, a polegającymi na wprowadzaniu w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów bądź usług, fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem pochodzenia towarów lub usług, naruszaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, prowadzeniu nieuczciwej lub zakazanej reklamy, utrudnianiu dostępu do rynku, niedozwolonym naśladownictwem czy zachwalaniem towarów, podejmujemy w imieniu Państwa wszelkie kroki prawem przewidziane w celu likwidacji wszelakich czynów nieuczciwej konkurenc ji, ich skutków, jak też prowadzimy profesjonalną reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych inic jowanych na bazie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prowadzimy również szerokie doradztwo w zakresie zgodności działań przedsiębiorcy w kontekście unormowań traktujących o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.