Prawo
pracy

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc i doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, reprezentując interesy zarówno pracowników jak i pracodawców. 

Właściciel Kancelarii LEGALWAYS, adwokat Ewelina Posłajko to uznany specjalista z zakresu prawa pracy, związany naukowo z Katedrą Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

 • Udzielamy naszym Klientom pomocy w sporządzaniu i opiniowaniu umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz premiowania, regulaminów zakładowego funduszu socjalnego, kontraktów managerskich, umów o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za mienie powierzone, statutów oraz projektu układów zbiorowych pracy. Zajmujemy się również analizą już obowiązujących wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy oraz propozycjami ich zmian.

 

 • Prowadzimy konsultacje dotyczące prawidłowości sporządzenia wszelkich dokumentów pracowniczych, świadectw pacy a także wypowiedzeń umów o pracę. Opracowujemy projekty ugód oraz porozumień z zakresu prawa pracy.

 

 • Specjalizujemy się również w pomocy związanej ze sprawami związanymi z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, oferując Państwu rzetelną i szczegółową analizę przedstawionego stanu faktycznego oraz profesjonalne doradztwo w tym przedmiocie. 

 

 • Zajmujemy się  doradztwem w sprawach, w których pojawia się problem mobbingu oraz opracowywaniem procedur antymobbingowych.

 

 • Udzielamy fachowego doradztwa prawnego w zakresie zwolnień grupowych i odpraw pieniężnych, czyli w sprawach oraz sporach powstałych na tle przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2013 roku.

 

 • Eksperci pracujący w Naszej Kancelarii udzielają również pomocy w kontaktach i negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników. Reprezentujemy pracodawców i pracowników w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami właściwymi w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 • Reprezentujemy pracowników oraz pracodawców w sprawach związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 Kodeksu Pracy). Przygotowujemy w tym zakresie odpowiednią dokumentację oraz udzielamy porad prawnych. 

 

 • Udzielamy pomocy osobom, z którymi rozwiązano pracę w wieku przedemerytalnym.

 

 • Reprezentujemy oraz udzielamy pomocy pracownikom, realizując przysługujące im uprawnienia w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę a także w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oferujemy naszym Klientom również reprezentację procesową w tych sprawach.

 

 • Reprezentujemy oraz udzielamy pomocy pracodawcom w sprawach nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oferujemy naszym Klientom również reprezentację procesową w tych sprawach.

 

 • Udzielamy fachowej pomocy prawnej w sprawach związanych z wygaśnięciem umowy o pracę.

 

 • Zapewniamy naszym Klientom wszechstronną pomoc w sprawach z zakresu telepracy, nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pacę.

 

 • Reprezentujemy naszych Klientów w sporach związanych z wynagrodzeniem za pracę (m.in. w zakresie potrąceń z wynagrodzenia, problematyki wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, odpraw emerytalnych i rentowych, odpraw pośmiertnych, problematyka ekwiwalentów).

 

 • Reprezentujemy naszych Klientów oraz udzielamy im profesjonalnych porad w sprawach związanych z czasem pracy (tworzenie harmonogramów czasu pracy, problematyka pracy w godzinach nadliczbowych i jej rozliczanie, praca w porze nocnej i jej rozliczanie, praca w niedziele i święta, konsultacje w zakresie praktycznego stosowania przepisów o czasie pracy, pomoc pracodawcom  w dobieraniu odpowiedniego systemu czasu pracy do indywidualnych potrzeb zakładu pracy).

 

 • Eksperci pracujący w ramach grupy LEGALWAYS zajmują się również doradztwem w sprawach z zakresu pracowniczego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, w tym m.in. sporządzaniem umów o zakazie konkurencji, sporządzanie dokumentów dotyczących zachowania poufności, dochodzeniem odszkodowań w związku z naruszeniem tego zakazu. 

 

 • Nasza Kancelaria specjalizuje się również w tematyce dotyczącej odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników a także odpowiedzialności za powierzone pracownikowi mienie. Reprezentujemy zarówno interesy pracowników jak i pracodawców (oferujemy pomoc doradczą, merytoryczną analizę przedstawionego problemu oraz reprezentację przed sądem). 

 

 • Udzielamy fachowego doradztwa prawnego w sprawach związanych z urlopami pracowniczymi (m.in. ustalaniem uprawnień do urlopu wypoczynkowych) a także uprawnień związanych z rodzicielstwem.

 

 • Prowadzimy również doradztwo prawne dotyczące praktycznego stosowania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 • Udzielamy pomocy w sprawach związanych z odszkodowaniami za wypadki przy pracy (sporządzanie opinii prawnych a także obsługa procesowa). Prowadzimy również konsultacje oraz udzielamy pomocy związanej z tematyką chorób zawodowych.

 

 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzimy również szkolenia wewnętrzne z zakresu prawa pracy.

 

 • Prowadzimy bieżące doradztwo prawne oraz sporządzamy opinie prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami ubezpieczeniowymi.
 •