Prawo
karne

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę z zakresu prawa karnego:

  • Występujemy  w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa (przestępstwa powszechnego, skarbowego czy gospodarczego), gdy postawiono Państwu jako podejrzanym zarzuty w postępowaniu przygotowawczym lub w przypadku skierowania przeciwko Państwu wniosku o ukaranie w sprawach o wykroczenia. 

 

  • Występujemy także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy zostaliście Państwo ofiarą przestępstwa. Zapewniamy również skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wynikających z popełnionego na Państwa szkodę przestępstwa w drodze powództw adhezyjnych w ramach prowadzonego postępowania karnego, czy w postaci dochodzenia obowiązku naprawienia szkody. 

 

  • Reprezentujemy interesy Klienta na każdym etapie prowadzonego postępowania karnego, świadcząc profesjonalną pomoc prawną, poczynając od momentu samego zatrzymania przez właściwe organy, poprzez liczne czynności procesowe prowadzone przez organy ścigania (prokuratura, policja), kończąc na prowadzeniu rzeczowej i merytorycznej obrony w sądzie (we wszystkich instancjach) po wniesieniu aktu oskarżenia. Gwarantujemy kompleksową obsługę już od pierwszych czynności związanych z prowadzonym postępowaniem, uczestniczymy we wszystkich czynnościach, w których udział obrońcy jest możliwy (m.in. przesłuchania, konfrontacje, oględziny, rozprawy, mediacje), pomagamy w minimalizowaniu niedogodności związanych ze stosowanymi środkami zapobiegawczymi (dozór, poręczenie majątkowe, zawieszenie w czynnościach służbowych, zakaz opuszczania kraju), formułując odpowiednie wnioski w tym zakresie.

 

  • Kancelaria zapewnia szeroką pomoc osobom tymczasowo aresztowanym, będąc do dyspozycji Klienta w każdym czasie, uczestnicząc w posiedzeniach aresztowych, by następnie podejmować intensywne i zdecydowane kroki w celu uchylenia niekorzystnych rozstrzygnięć w tym zakresie (zażalenia, wnioski o zmianę tymczasowego aresztu na środki łagodniejsze). 

 

  • Klientom skazanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności gwarantujemy wszechstronną pomoc w zakresie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwy w karze, czy też w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia. 

 

  • Nadto Kancelaria proponuje pomoc w formułowaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, środków odwoławczych (apelacji, kasacji, bądź zażaleń), a także innych pism procesowych. 

 

  • Kancelaria w imieniu oskarżycieli prywatnych sporządza prywatne akty oskarżenia i reprezentuje oskarżycieli prywatnych w toku postępowania sądowego. 

 

  • Reprezentujemy również osoby dochodzące roszczeń odszkodowawczych wynikających z niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania, czy zatrzymania.

 

Wykorzystując bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas prowadzenia licznych spraw z zakresu prawa karnego dokładamy najwyższej staranności aby zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klienta.